คณะทำงาน

คณะทำงานคณะทำงานขับเคลื่อนด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด