หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

1
2
3
4
5
previous arrow
next arrow
Slide1
Slide3
Slide2
Slide4
Slide5
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

E-Book
โครงการการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2Tด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า
บทสรุปและบทวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในพื้นที่ 60ตำบลและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่ 7 ตำบล การรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ในรายงานเล่มนี้ประกอบไปด้วยส่วนข้อมูลทั้งหมด 6 ส่วน

อว.ส่วนหน้า จะเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ เข้าไปดูแลกวดขัน ตรวจเยี่ยมในระดับตำบล อำเภอ จะต้องรู้ข้อมูลจังหวัดในเบื้องลึกคิดตามยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาสิ่งต่างๆ ด้วยนวัตกรรม และผสานเชื่อมโยงโครงการ “ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” ให้เข้ากับนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

อว.ส่วนหน้า จะเป็น CDO (Chief Development Officer) ของจังหวัด โดยเน้นคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษา เป็นหน่วยขับเคลื่อน

การดำเนินงานต้องตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่กำหนดเป้าหมายเป็นภาพใหญ่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคโดยเชื่อมโยงโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” มุ่งเน้นระดับฐานรากเพื่อสร้างรากแก้วที่แข็งแรงให้ประเทศชาติ

มุ่งเน้นการสร้างคน เพื่อเป็นกำลังของอว. หรือ “อาสาสมัคร อว.”