การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ส่วนหน้า ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2565