งานวันชาติ 5 ธันวาคม

งานเทิดพระเกียรติถวายสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

เวลา 10:00 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวลกุล ผู้ บริหาร บุคบากร บุคลากร U2T และนักศึกษา

กิจกรรม จิตอาสา “อว.รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง”

กิจกรรม จิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวลกุล ร่วมกันกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ U2T และนักศึกษา พร้อมกันลงพื้นที่ทำความสะอาด ตามจุดต่างๆภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กิจกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

เวลา 17:00 น. กิจกรรม “ดนตรี อว. เเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” “ด้วยพระบารมีจึงมีราชภัฏชัยภูมิ” ณ CPRU Swan Lake ภายในงานมีกิจกรรมมี ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้มาร่วมงาน และร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น” จากนั้นได้รับชมการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทั้งหมด 9 ชุด โดยมีการแสดงดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 การขับเสภาเทิดพระเกียรติ และเฉลิมฉลองทศวรรศราชภัฏชัยภูมิ “ราชภัฏจำรัสค่าด้วยบารมี”
ชุดที่ 2 การแสดงหลัดเดอร์ ชุด “ศีตศิลป์ศิรกราน พระภูบาลภูมิพล” ประกอบเพลงพระราชนิพลธ์ “แผ่นดินของเรา” และ บทเพลงเฉลิมฉลองสองทศวรรษ ราชภัฏชัยภูมิ “ดาวแดนสรวง”
ชุดที่ 3 การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด “ชัยภูมิ 2 ทศวรรษ ราชภัฏยอมาลา ถวายพระภูมินทร์”
ชุดที่ 4 การแสดงเดี่ยวเครื่องดนตรีอีสาน ชุดที่ 1 “เดี่ยวพิณและเดี่ยวโปงลาง”
ชุดที่ 5 การแสดงบัลเลต์ประกอบบทเพลง “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง”
ชุดที่ 6 การแสดงเดี่ยวเครื่องดนตรีอีสาน ชุดที่ 2 “เดี่ยวแคนและเดี่ยวโหวต”
ชุดที่ 7 การแสดงการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ล้นเกล้าเผ่าไทย”
ชุดที่ 8 การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “เอกลักษณ์ไทย”
ชุดที่ 9 การแสดงชุด “ต้นไม้ของพ่อ”

โดยบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงภายในงาน จะทำให้เราได้รำลึกถึงพระปรีชาสามารถในด้านการดนตรีพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และพระองค์ท่านจะยังคงสถิตย์กับเราตลอดไป